Oppimisen, kasvun ja hyvinvoinnin tuki

Ope­tus ja kou­lun muu toi­min­ta py­ri­tään to­teut­ta­maan ja suun­nit­te­le­maan si­ten, että se tu­kee op­pi­laan op­pi­mis­ta, kas­vua ja hy­vin­voin­tia mah­dol­li­sim­man jous­ta­vas­ti, moni­puo­li­ses­ti ja laa­ja-alai­ses­ti. Op­pi­mi­sen, kas­vun ja hy­vin­voin­nin tu­el­la tar­koi­te­taan opis­ke­li­joi­den hy­vin­voin­nin yllä­pi­tä­mis­tä, en­nal­ta­eh­käi­se­vää toi­min­taa sekä opis­ke­li­joi­den ja huol­ta­jien tu­ke­mis­ta opis­ke­luun liit­ty­vis­sä ky­sy­myk­sis­sä. Piek­sä­mäen lu­ki­os­sa ke­hi­te­tään ja käy­te­tään jous­ta­via toi­min­ta­muo­to­ja, joi­den avul­la tu­kea tar­vit­se­va op­pi­las pys­ty­tään koh­taa­maan oi­ke­aan ai­kaan ja tar­koi­tuk­sen­mu­kai­ses­ti. Opis­ke­li­ja­huol­toon kuu­luu kes­kei­ses­ti myös op­pi­mis­vai­keuk­sien ja mui­den on­ge­mien var­hai­nen tun­nis­ta­mi­nen ja nii­hin puut­tu­mi­nen. Vas­tuu opis­ke­li­ja­huol­los­ta kuu­luu kai­kil­le Piek­sä­me­än lu­ki­os­sa työs­ken­te­vil­le. Op­pi­mi­sen, kas­vun ja hy­vin­voin­nin tuki­muo­to­ja poh­di­taan eri­tyi­ses­ti moni­am­ma­til­li­ses­sa op­pi­las­huol­to­ryh­mäs­sä. Op­pi­laan su­ju­van opin­to­po­lun mah­dol­lis­taa on­nis­tu­nut op­pi­laan­oh­jaus ja ni­vel­vai­hei­den yh­teis­työ.

La­taa tie­dos­to tai avaa uu­des­sa ik­ku­nas­sa

Piek­sä­mäen lu­ki­on opis­ke­lu­huol­to­suun­ni­tel­man mu­kai­ses­ti opis­ke­li­ja­huol­to kä­sit­te­lee opis­ke­li­jan fyy­si­sen, psyyk­ki­sen ja so­si­aa­li­sen hy­vin­voin­nin ky­sy­myk­siä. Fyy­si­nen hy­vin­voin­ti tar­koit­ta mm. op­pi­mis­ym­pä­ris­tön ter­veel­li­syy­des­tä ja tur­val­li­suu­des­ta huo­leh­ti­mis­ta. Psyyk­ki­nen hy­vin­voin­ti edel­lyt­tää kun­kin opis­ke­li­jan omien edel­ly­tys­ten mu­kais­ta ete­ne­mis­tä opin­nois­sa. So­si­aa­li­ses­ta hy­vin­voin­nis­ta huo­leh­di­taan tu­ke­mal­la so­si­aa­lis­ten tai­to­jen ke­hit­ty­mis­tä, edis­tä­mäl­lä ryh­mäy­ty­mis­tä, es­tä­mäl­lä kiu­saa­mis­ta ja kan­nus­ta­mal­la opis­ke­li­joi­ta osal­lis­tu­maan ak­tii­vi­ses­ti Piek­sä­mäen lu­ki­on toi­min­taan. Opis­ke­li­ja­huol­to on osa lu­ki­on ar­kea ja pe­rus­toi­min­taa, jo­hon kuu­lu­vat en­nal­ta­eh­käi­se­vä työ, huo­lien ha­vait­se­mi­nen, nii­hin puut­tu­mi­nen sekä krii­si­työ.

Piek­sä­mäen lu­ki­ol­la on li­säk­si suu­ni­tel­mat äkil­lis­ten krii­sien ja uhka- ja vaa­ra­ti­lan­tei­den va­ral­ta. Yli­op­pi­las­kir­joi­tuk­sia var­ten on laa­dit­tu eril­li­nen pois­tu­mis­suun­ni­tel­ma. Krii­si- ja vaa­ra­ti­lan­tees­sa toi­mi­mi­sen oh­jeet ovat kou­lun pe­las­tus­suun­ni­tel­mas­sa. Toi­mi­mis­ta eri­lai­sis­sa vaa­ra­ti­lan­teis­sa har­joi­tel­laan ker­ran luku­vuo­des­sa.

Tukipalvelut
Opintojen ohjauksesta huolehtivat seuraavat tahot:
Opiskelijakuntatoiminta

Opis­ke­li­ja­kun­taan kuu­lu­vat kaik­ki lu­ki­on opis­ke­li­jat. Opis­ke­li­ja­kun­nan teh­tä­vä­nä on suun­ni­tel­la ja edis­tää opis­ke­li­joi­den yh­teis­toi­min­taa ja kou­lu­työ­tä. Opis­ke­li­ja­kun­ta va­lit­see ka­len­te­ri­vuo­dek­si it­sel­leen hal­li­tuk­sen, jon­ka teh­tä­vä­nä on val­mis­tel­la op­pi­las­kun­nan ko­kouk­ses­sa esil­le tu­le­vat asi­at ja toi­meen­pan­na op­pi­las­kun­nan pää­tök­set.

Vanhempainillat

Luku­vuo­des­sa pi­de­tään yksi van­hem­pain­ti­lai­suus kun­kin ikä­luo­kan opis­ke­li­joi­den van­hem­mil­le sekä lu­ki­o­tu­lok­kai­den van­hem­mil­le. Yk­kös­luok­ka­lais­ten van­hem­pain­ti­lai­suus pi­de­tään toi­sen jak­son alku­puo­lel­la, kak­kos­luok­ka­lais­ten van­hem­pain­ti­lai­suus kol­man­nen jak­son lo­pus­sa ja abien van­hem­pain­ti­lai­suus tam­mi-hel­mi­kuus­sa, lu­ki­o­tu­lok­kai­den van­hem­pain­ilta pi­de­tään hel­mi­kuus­sa. Ryh­män­oh­jaa­jat pi­tä­vät tar­vit­ta­es­sa yh­teyt­tä opis­ke­li­joi­den ko­tei­hin.

Piek­sä­mäen lu­ki­on opin­to-opasLuku­vuo­si 2019-20201.8.2019