Järjestyssäännöt

1. Läsnäolovelvollisuus, poissaoloselvitykset ja lomat

Opis­ke­li­ja on vel­vol­li­nen ole­maan sään­nöl­li­ses­ti läs­nä va­lit­se­mien­sa kurs­sien oppi­tun­neil­la. Opis­ke­li­jan tu­lee osal­lis­tua ope­tuk­seen, joll­ei hä­nel­le ole myön­net­ty sii­tä va­pau­tus­ta. Ryh­män­oh­jaa­ja myön­tää va­pau­tuk­sen kou­lu­työs­tä opis­ke­li­jal­le kor­kein­taan kol­mek­si päi­väk­si ja pi­dem­mät lo­mat ano­taan reh­to­ril­ta. Opis­ke­li­jan tai hä­nen huol­ta­jan tu­lee an­taa pois­sa­olo­sel­vi­tys vii­py­mät­tä.

Opis­ke­li­ja anoo lo­maa itse laa­ti­mal­laan va­paa­muo­toi­sel­la ano­muk­sel­la, jos­ta tu­lee käy­dä ilmi ha­ki­jan nimi ja oh­jaus­ryh­mä, lo­man ajan­koh­ta sekä hyvä pe­rus­te­lu lo­man myön­tä­mis­tä var­ten. Opis­ke­li­ja päi­vää ja alle­kir­joit­taa ano­muk­sen itse ja huol­ta­ja var­men­taa ano­muk­sen nimi­kir­joi­tuk­sel­laan. Ala­i­käi­sen opis­ke­li­jan loma-ano­muk­sen voi huol­ta­ja teh­dä myös Wil­man kaut­ta, ja täy­si-ikäi­nen opis­ke­li­ja voi teh­dä sen itse. Äkil­li­sis­sä sai­raus­ta­pauk­sis­sa voi lu­van kou­lus­ta pois­tu­mi­seen an­taa kuka ta­han­sa opet­ta­ja. Opet­ta­ja tie­dot­taa pois­sa­los­ta muil­le opet­ta­jil­le ja ryh­män­oh­jaa­jal­le.

Ala­i­käi­sen opis­ke­li­jan pois­sa­olo­sel­vi­tyk­sen te­kee huol­ta­ja Wil­ma-jär­jes­tel­män vä­li­tyk­sel­lä. Täy­si-ikäi­nen opis­ke­li­ja an­taa pois­sa­o­los­taan sel­vi­tyk­sen itse. Mi­kä­li opis­ke­li­ja jou­tuu ole­maan pois­sa kou­lus­ta pa­kot­ta­vas­ta syys­tä yhtä­jak­soi­ses­ti yli kol­me (3) päi­vää, huol­ta­jan tai täy­si-ikäi­sen opis­ke­li­jan tu­lee il­moit­taa pois­sa­olon jat­ku­mi­ses­ta ryh­män­oh­jaa­jal­le.

Mi­kä­li opis­ke­li­jal­la on jol­ta­kin kurs­sil­ta pois­sa­o­lo­ja nel­jä (4) ker­taa (pit­käs­sä pal­kis­sa kol­me (3) ker­taa), ai­neen­o­pet­ta­ja ot­taa yh­teyt­tä opis­ke­li­jaan pois­sa­o­lois­ta ja in­for­moi asi­as­ta myös ryh­män­oh­jaa­jaa. Mi­kä­li kurs­si­koh­tai­sia pois­sa­o­lo­ja on 7 ker­taa (pit­käs­sä pal­kis­sa vii­si (5) ker­taa), kurs­si kes­key­tyy, ell­ei pois­sa­o­loi­hin ole eri­tyi­sen pai­na­vaa syy­tä ja opis­ke­li­jal­la voi­daan kat­soa ole­van edel­ly­tyk­set suo­rit­taa kurs­si pois­sa­o­lois­ta huo­li­mat­ta. Mi­kä­li opis­ke­li­ja on syy­tä il­moit­ta­mat­ta pois­sa kurs­sil­ta, hä­net voi­daan pois­taa asi­an­o­mai­sel­ta kurs­sil­ta. Lu­va­ton pois­sa­olo alen­taa arvo­sa­no­ja.

2. Välitunnit, vapaatunnit ja liikkuminen

Väli­tun­neil­la on suo­ta­vaa käy­dä ul­koi­le­mas­sa kou­lun piha­maal­la. Sisä­ti­lois­sa on mah­dol­lis­ta viet­tää väli­tun­te­ja ja opis­kel­la hyp­py­tun­neil­la. It­se­näi­seen opis­ke­luun py­ri­tään va­raa­maan va­pai­ta luok­kia ja kou­lu­ti­lan ka­lus­tuk­ses­sa huo­mi­oi­daan myös opis­ke­li­joi­den viih­tyi­sät oles­ke­lu- ja opis­ke­lu­ti­lat.

Op­pi­lai­den mo­po­jen park­ki­paik­ka­na toi­mii kou­lu­ra­ken­nuk­sen ete­lä­puo­lel­la ole­va as­fal­toi­tu pai­koi­tus­alue. Au­tot voi py­sä­köi­dä kou­lun lä­hel­lä ole­viin va­raa­mat­to­miin park­ki­ruu­tui­hin (ei läm­mi­tys­tolp­paa) tai kam­pus­a­lu­een poh­jois­pääs­sä ole­val­le hiek­ka­ken­täl­le. Pol­ku­pyö­riä var­ten on omat te­li­neet. Kou­lu­mat­koil­la ja siir­ryt­tä­es­sä opin­to­vie­rai­luil­le tai lii­kun­ta­pai­koil­le kul­jet­ta­es­sa on aina nou­da­tet­ta­va  lii­ken­ne­sään­tö­jä.

3. Tupakointi ja päihteiden käyttö

Tu­pa­koin­ti ja päih­tei­den käyt­tö on kiel­let­tyä kou­lus­sa ja kou­lun­käyn­tiin liit­ty­vis­sä ti­lan­teis­sa sekä kou­lu­a­lu­eel­la. Mi­kä­li opis­ke­li­ja esiin­tyy kou­lus­sa tai kou­lun­käyn­tiin liit­ty­vis­sä ti­lan­teis­sa päih­ty­nee­nä, hä­net pois­te­taan ti­lan­tees­ta (opis­ke­li­joi­den tur­val­li­suu­des­ta huo­leh­di­taan), ja ala­i­käi­sen ol­les­sa ky­sees­sä, täs­tä il­moi­te­taan ko­tiin. Lu­ki­on opis­ke­li­joi­den päih­tei­den käyt­töä sekä tu­pa­koin­tia py­ri­tään vä­hen­tä­mään va­lis­tuk­sel­la sekä tar­vit­ta­es­sa hen­ki­lö­koh­tai­sil­la kes­kus­te­luil­la ryh­män­oh­jaa­jien, ter­vey­den­hoi­ta­jan, opin­to-oh­jaa­jan tai reh­to­rin kans­sa. Piek­sä­mäen lu­ki­on ta­voit­tee­na on edis­tää lu­ki­o­lais­ten ter­veel­lis­ten elä­män­ta­po­jen ja asen­tei­den omak­su­mis­ta.

4. Kouluruokailu

Kou­lu tar­jo­aa päi­vit­täin jo­kai­sel­le opis­ke­li­jal­le kou­lu­a­te­ri­an. Ruo­kai­lu ta­pah­tuu por­ras­te­tus­ti (10 min.) kah­des­sa vuo­ros­sa. Ruo­kai­lua edel­tä­vä tun­ti opis­kel­laan yh­des­sä so­vi­tun aika­tau­lun mu­kaan. Ruo­ka­sali pal­ve­lee klo 10.45 – 12.00. Va­paa­tun­nil­la ole­vat opis­ke­li­jat voi­vat men­nä ruo­kai­le­maan joko 10.45 tai noin 11.30.  Ruo­ka­sa­li­na toi­mii Seu­ra­kun­ta­o­pis­ton A-ra­ken­nuk­ses­sa ole­va lu­ki­on ruo­ka­sali. Hy­vis­tä ta­vois­ta huo­leh­ti­mi­nen li­sää yleis­tä viih­ty­vyyt­tä ruo­kai­lus­sa. Pääl­lys­vaat­teet jä­te­tään nau­la­koi­hin, eikä ruo­ka­las­sa pi­de­tä lak­kia pääs­sä.

5. Lunttaaminen ja plagiointi

Jos opis­ke­li­ja esit­tää omi­na suo­ri­tuk­si­naan mui­ta kuin itse te­ke­mi­ään vas­tauk­sia tai teh­tä­vien suo­ri­tuk­sia, ne ar­vi­oi­daan hy­lät­tyi­nä suo­ri­tuk­si­na. Koe­ti­lan­tees­sa lunt­taa­mi­nen ai­heut­taa koe­suo­ri­tuk­sen hyl­kää­mi­sen.

6. Omien TVT-laitteiden käyttö oppitunneilla, kokeissa ja muissa lukion tilaisuuksissa

Äly­pu­he­li­mia, tab­let­ti-tie­to­ko­nei­ta ja mui­ta TVT-lait­tei­ta saa käyt­tää oppi­tun­neil­la, ko­keis­sa ja muis­sa kou­lun ti­lai­suuk­sis­sa ai­no­as­taan opis­ke­luun ja muu­hun opet­ta­jan oh­jeis­ta­maan toi­min­taan.

7. Rike- ja häirintätilanteet

Rike- ja häi­rin­tä­ti­lan­tees­sa opet­ta­ja to­te­aa rik­keen ja sen seu­rauk­set opis­ke­li­jal­le. Opet­ta­ja vie asi­an reh­to­ril­le tie­dok­si. Reh­to­ri, opet­ta­ja ja opis­ke­li­ja yh­des­sä kes­kus­te­le­vat ja sel­vit­tä­vät asi­an sekä yh­des­sä so­vi­taan jat­ko­toi­men­pi­teet, jot­ka kir­ja­taan. Ku­rin­pito­kei­no­ja käy­tet­tä­es­sä nou­da­te­taan hal­lin­non ylei­siä oi­keus­tur­va­peri­aat­tei­ta. Hen­ki­lö­kun­taa oh­jeis­te­taan ku­rin­pi­dol­lis­ten toi­mi­val­tuuk­sien käyt­tä­mi­ses­tä.

8. Kurinpitokeinot

Oppi­lai­tok­seen ei saa tuo­da eikä työ­päi­vän ai­ka­na pi­tää hal­lus­sa sel­lais­ta esi­net­tä tai ai­net­ta, jon­ka hal­lus­sa­pito on muus­sa lais­sa kiel­let­ty tai jol­la voi­daan vaa­ran­taa omaa tai toi­sen tur­val­li­suut­ta taik­ka joka eri­tyi­ses­ti so­vel­tuu omai­suu­den va­hin­goit­ta­mi­seen ja jon­ka hal­lus­sa­pi­dol­le ei ole hy­väk­syt­tä­vää syy­tä. Reh­to­ril­la ja opet­ta­jal­la on yh­des­sä tai erik­seen oi­keus työ­päi­vän ai­ka­na tar­kas­taa opis­ke­li­jan mu­ka­na ole­vat ta­va­rat ja ot­taa hal­tuun­sa opis­ke­li­jal­ta edel­lä tar­koi­tet­tu kiel­let­ty esi­ne tai aine. Tar­kas­ta­mi­ses­sa ja hal­tuun­o­tos­sa nou­da­te­taan lu­ki­o­lain 26 §:n (d – g) mää­räyk­siä. Opis­ke­li­jan tar­kas­ta­mi­nen ja esi­nei­den ja ai­nei­den hal­tuun ot­ta­mi­nen kir­ja­taan op­pi­las­re­kis­te­riin ja sii­tä il­moi­te­taan ala­i­käi­sen opis­ke­li­jan huol­ta­jil­le mah­dol­li­sim­man pian sekä ta­pah­tu­nees­ta an­ne­taan kou­lu­tuk­sen jär­jes­tä­jäl­le kir­jal­li­nen sel­vi­tys.

Ope­tus­ta häi­rit­se­vä tai tur­val­li­suut­ta vaa­ran­ta­va opis­ke­li­ja voi­daan mää­rä­tä pois­tu­maan jäl­jel­lä ole­van oppi­tun­nin ajak­si luok­ka­huo­nees­ta tai muus­ta ti­las­ta, jos­sa ope­tus­ta an­ne­taan, taik­ka oppi­lai­tok­sen jär­jes­tä­mäs­tä ti­lai­suu­des­ta.

Jos pois­tet­ta­va opis­ke­li­ja ko­et­taa vas­ta­rin­taa te­ke­mäl­lä vält­tää pois­ta­mi­sen, reh­to­ril­la ja opet­ta­jal­la on oi­keus käyt­tää sel­lai­sia opis­ke­li­jan pois­ta­mi­sek­si tar­peel­li­sia voi­ma­keinoja, joi­ta voi­daan pi­tää puo­lus­tet­ta­vi­na opis­ke­li­jan ikä ja ti­lan­teen uh­kaa­vuus tai vas­ta­rin­nan va­ka­vuus sekä ti­lan­teen koko­nais­ar­vi­oin­ti huo­mi­oon ot­ta­en. Op­pi­laan pois­ta­mi­ses­sa ei saa käyt­tää voi­man­käyt­tö­vä­li­nei­tä. Voi­ma­kei­no­jen käyt­töön tur­vau­tu­neen opet­ta­jan tai reh­to­rin tu­lee an­taa kir­jal­li­nen sel­vi­tys ta­pah­tu­nees­ta ope­tuk­sen jär­jes­tä­jäl­le.

Opis­ke­li­jan osal­lis­tu­mi­nen ope­tuk­seen voi­daan evä­tä enin­tään kol­men työ­päi­vän ajak­si, jos on ole­mas­sa vaa­ra, että toi­sen opis­ke­li­jan tai oppi­lai­tok­ses­sa tai muus­sa ope­tus­ti­las­sa työs­ken­te­le­vän hen­ki­lön tur­val­li­suus kär­sii opis­ke­li­jan väki­val­tai­sen tai uh­kaa­van käyt­täy­ty­mi­sen vuok­si taik­ka ope­tus tai sii­hen liit­ty­vä toi­min­ta vai­keu­tuu koh­tuut­to­mas­ti opis­ke­li­jan häi­rit­se­vän käyt­täy­ty­mi­sen vuok­si.

9. Kurinpitorangaistukset

Opis­ke­li­jal­le, joka häi­rit­see ope­tus­ta tai muu­ten rik­koo jär­jes­tys­tä, taik­ka me­net­te­lee vil­pil­li­ses­ti, voi­daan an­taa kir­jal­li­nen va­roi­tus. Jos rik­ko­mus on va­ka­va tai jos opis­ke­li­ja jat­kaa edel­lä tar­koi­tet­tua epä­a­si­al­lis­ta käyt­täy­ty­mis­tä kir­jal­li­sen va­roi­tuk­sen saa­tu­aan, hä­net voi­daan erot­taa oppi­lai­tok­ses­ta mää­rä­a­jak­si, enin­tään yh­dek­si vuo­dek­si. Kir­jal­li­sen va­roi­tuk­sen ja erot­ta­mi­seen liit­ty­väs­sä ku­rin­pito­a­si­as­sa me­ne­tel­lään ja se toi­meen­pan­naan lu­ki­o­lain 26 a §:n mu­kai­ses­ti.

Jos opis­ke­li­ja on tut­ki­muk­sen alai­se­na ri­kok­ses­ta, hä­nel­tä voi­daan tut­ki­muk­sen ajak­si pi­dät­tää oi­keus opis­ke­luun, jos se opis­ke­li­jan te­ke­mäk­si epäil­tyyn ri­kok­seen tai sii­hen liit­ty­viin seik­koi­hin näh­den on pe­rus­tel­tua. Ri­kok­seen liit­ty­väs­sä ku­rin­pito­a­si­as­sa me­ne­tel­lään ja se toi­meen­pan­naan lu­ki­o­lain 26 a §:n ja 26 c §:n mu­kai­ses­ti.

Jär­jes­tys­sään­nöis­tä ja ku­rin­pito­kei­nois­ta tie­do­te­taan opin­to-op­paas­sa. Opis­ke­li­jat saa­vat tie­don luku­vuo­den alus­sa ja  huol­ta­jia tie­do­te­taan van­hem­pain­il­lois­sa  kou­lun opin­to-op­paas­ta. Tar­vit­ta­es­sa ote­taan yh­teyt­tä ja teh­dään yh­teis­työ­tä eri vi­ran­o­mais­ta­ho­jen ja huol­ta­jien kans­sa. Jär­jes­tys­sään­tö­jen ja ku­rin­pito­kei­no­jen seu­ran­ta sekä nii­den to­teu­tu­mi­sen ja vai­kut­ta­vuu­den ar­vi­oin­ti ta­pah­tuu ope­tus­suun­ni­tel­man seu­ran­nan ja ar­vi­oin­nin yh­tey­des­sä.

 

“Opis­ke­li­ja anoo lo­maa itse laa­ti­mal­laan ja huol­ta­jan alle­kir­joit­ta­mal­la va­paa­muo­toi­sel­la ano­muk­sel­la jos­ta tu­lee käy­dä ilmi lo­man ajan­koh­ta sekä hyvä pe­rus­te­lu lo­man myön­tä­mis­tä var­ten.”

“Ylei­nen käyt­täy­ty­mis­ohje voi­daan tii­vis­tää seu­raa­vas­ti: Ol­laan ih­mi­sik­si!”

Piek­sä­mäen lu­ki­on opin­to-opasLuku­vuo­si 2019-20201.8.2019