Ylioppilastutkinto

Lu­kio-opis­ke­lu päät­tyy yli­op­pi­las­tut­kin­toon. Yli­op­pi­las­tut­kin­to­lau­ta­kun­nan koti­sivuilta löy­tyy ajan­koh­tais­ta tie­toa. Yli­op­pi­las­tut­kin­toon kuu­luu vä­hin­tään nel­jä ko­et­ta jois­ta pa­kol­li­nen on ÄI­DIN­KIE­LEN koe ja muut kol­me opis­ke­li­jan on va­lit­ta­va seu­raa­vien ko­kei­den jou­kos­ta:

Ma­te­ma­tii­kas­sa, toi­ses­sa ko­ti­mai­ses­sa kie­les­sä ja vie­raas­sa kie­les­sä voi va­li­ta joko pit­kän tai ly­hy­en (ruot­sis­sa kes­ki­pit­kän) oppi­mää­rän ko­keen sii­tä riip­pu­mat­ta, min­kä oppi­mää­rän on näis­sä ai­neis­sa opis­kel­lut. Ai­na­kin yh­des­sä edel­lä mai­ni­tuis­ta on kui­ten­kin suo­ri­tet­ta­va vaa­ti­vam­pi koe. Pa­kol­lis­ten ko­kei­den li­säk­si voi osal­lis­tua myös yh­teen tai use­am­paan yli­mää­räi­seen ko­kee­seen. Il­moit­tau­tu­mi­nen yli­op­pi­las­ko­kee­seen on si­to­va.

Ha­jaut­ta­mi­nen tar­koit­taa sitä, että yli­op­pi­las­tut­kin­non nel­jä pa­kol­lis­ta ko­et­ta voi­daan ja­kaa enin­tään kol­mel­le pe­rät­täi­sel­le tut­kin­to­ker­ral­le. Sa­mal­la on suo­ri­tet­ta­va myös tut­kin­toon kuu­lu­vat yli­mää­räi­set ko­keet. Yli­op­pi­las­tut­kin­non voi aloit­taa joko ke­vääl­lä tai syk­syl­lä, kun­han on suo­rit­ta­nut sii­hen men­nes­sä tut­kin­to­ai­neen pa­kol­li­set kurs­sit. Ly­hy­en kie­len ko­kee­seen voi osal­lis­tua, kun on opis­kel­lut vä­hin­tään kol­me kurs­sia. Kir­joi­tus­ai­neis­sa on kui­ten­kin suo­si­tel­ta­vaa suo­rit­taa sy­ven­tä­viä kurs­se­ja, kos­ka ko­keet laa­di­taan pa­kol­lis­ten ja sy­ven­tä­vien kurs­sien oppi­mää­rien pe­rus­teel­la.

Osallistumisoikeudet ja päättötodistus kuntoon

Syk­syn kir­joi­tuk­siin osal­lis­tu­van on syy­tä suo­rit­taa kir­joi­tus­ai­neit­ten­sa pa­kol­li­set kurs­sit edel­li­sen ke­vään ai­ka­na, en­nen il­moit­tau­tu­mis­ajan um­peu­tu­mis­ta. Pa­kol­lis­ten kurs­sien tu­lee olla opis­kel­tui­na vii­meis­tään kir­joi­tus­ten al­kua edel­tä­vään per­jan­tai­hin, 13.9.2019 men­nes­sä. Ke­vään kir­joi­tuk­siin osal­lis­tu­van pa­kol­lis­ten kurs­sien tu­lee olla opis­ke­lui­na en­nen 10.3.2020 käyn­nis­ty­viä ko­kei­ta.

Yli­op­pi­las on yli­op­pi­las­tut­kin­non hy­väk­sy­tys­ti suo­rit­ta­nut hen­ki­lö, jo­kan on li­säk­si saa­nut lu­ki­on päät­tö­to­dis­tuk­sen tai to­dis­tuk­sen am­ma­til­li­sen tut­kin­non suo­rit­ta­mi­ses­ta. Kou­lu il­moit­taa päät­tö­to­dis­tus­ta vail­le jää­vien opis­ke­li­joi­den ni­met syk­syn osal­ta mar­ras­kuun alus­sa sekä ke­vään osal­ta tou­ko­kuun alus­sa.

Ke­vääl­lä val­mis­tu­vien tu­li­si var­mis­taa päät­tö­to­dis­tuk­sen saa­mi­nen kun­toon nel­jän­nen jak­son lop­puun men­nes­sä. Mi­kä­li joi­ta­kin kurs­se­ja jää vie­lä kir­joi­tus­ten kans­sa sa­maan ai­kaan niis­tä kan­nat­taa in­for­moi­da reh­to­ria tai opin­to-oh­jaa­jaa. Näin väl­te­tään tur­haa stres­siä opin­to­jen lop­pu­vai­hees­sa.

Koesuoritusta heikentävä syy ja erityisjärjestelyt

Ha­ke­mus koe­suo­ri­tus­ta hei­ken­tä­vän syyn ot­ta­mi­ses­ta huo­mi­oon yli­op­pi­las­tut­kin­nos­sa teh­dään kir­jal­li­ses­ti Yli­op­pi­las­tut­kin­to­lau­ta­kun­nal­le. Koe­suo­ri­tus­ta hei­ken­tä­vi­nä syi­nä ote­taan huo­mi­oon sai­raus tai vam­ma, eri­tyi­sen vai­kea elä­män­ti­lan­ne, lu­ke­mi­sen ja kir­joit­ta­mi­sen eri­tyis­vai­keus tai vie­ras­kie­li­sen ko­ke­laan ope­tus­kie­len puut­teel­li­nen hal­lin­ta. Ha­ke­mus teh­dään vii­meis­tään sil­loin, kun ko­ke­las il­moit­tau­tuu tut­kin­toon en­sim­mäi­sen ker­ran.

Kai­kis­ta eri­tyis­jär­jes­te­lyis­tä ku­ten luki­häi­riö, kuu­lo­vam­ma tms. tu­lee neu­vo­tel­la hy­vis­sä ajoin en­nen en­sim­mäi­seen yli­op­pi­las­ko­kee­seen il­moit­tau­tu­mis­ta eri­tyis­o­pet­ta­jan ja reh­to­rin tai opin­to-oh­jaa­jan kans­sa sil­lä lu­ki­on on toi­mi­tet­ta­va lau­ta­kun­taan kaik­ki eri­tyis­jär­jes­te­ly­jä kos­ke­vat ha­ke­muk­set liit­tei­neen ke­vään tut­kin­non osal­ta vii­meis­tään 30. mar­ras­kuu­ta ja syk­syn tut­kin­non osal­ta vii­meis­tään 30. huh­ti­kuu­ta. Yli­op­pi­las­tut­kin­to­a­si­ois­ta jär­jes­te­tään info­ti­lai­suuk­sia joi­hin on syy­tä jo­kai­sen ko­ke­laan osal­lis­tua.

Lukuvuoden 2019-2020 ylioppilastutkinnon koepäivät ja aikataulut

Syk­syn tut­kin­non osal­ta koe­päi­vis­sä on mu­ka­na ne ko­keet mi­hin Piek­sä­mäen lu­ki­on opis­ke­li­jat ovat il­moit­tau­tu­neet. Ke­vään tut­kin­non osal­ta koe­koh­tai­set tie­dot täs­men­ty­vät il­moit­tau­tu­mis­ten jäl­keen.

Kuva: Kim­mo Pel­to­nen

Piek­sä­mäen lu­ki­on opin­to-opasLuku­vuo­si 2019-20201.8.2019