Tuntijako, OPS, kurssivalinnat, kieliohjelma, oppikirjaluettelo ja yliopistoyhteistyö

Tuntijako

Piek­sä­mäen lu­kio nou­dat­taa val­ti­o­neu­vos­ton hy­väk­sy­mää tun­ti­ja­koa ja Piek­sä­mäen kau­pun­gin lu­ki­on ope­tus­suun­ni­tel­maa, jo­hon kuu­luu kai­kil­le yh­tei­siä, sy­ven­tä­viä ja so­vel­ta­via kurs­se­ja. Yh­tei­set kurs­sit ovat kai­kil­le pa­kol­li­sia kurs­se­ja. Sy­ven­tä­vät kurs­sit ovat val­ta­kun­nal­li­seen tun­ti­ja­koon mer­kit­ty­jä, yh­tei­siin opin­toi­hin vä­lit­tö­mäs­ti liit­ty­viä kurs­se­ja. Opis­ke­li­jan opis­ke­lu­oh­jel­maan tu­lee kuu­lua vä­hin­tään 10 sy­ven­tä­vää kurs­sia. So­vel­ta­vat kurs­sit ovat eheyt­tä­viä kurs­se­ja, me­ne­tel­mä­kurs­se­ja, mui­ta kou­lu­koh­tai­sia kurs­se­ja sekä muis­sa oppi­lai­tok­sis­sa opis­kel­ta­via kurs­se­ja.

Lu­ki­on oppi­mää­rä on yh­teen­sä vä­hin­tään 75 kurs­sia. Muis­sa oppi­lai­tok­sis­sa tai oh­ja­tus­sa val­men­nuk­ses­sa suo­ri­tet­ta­vis­ta so­vel­ta­vis­ta kurs­seis­ta ja nii­den hy­väk­sy­mi­ses­tä opis­ke­li­jan koko­nais­kurs­si­mää­rään tu­lee aina neu­vo­tel­la etu­kä­teen opin­to-oh­jaa­jan ja reh­to­rin kans­sa.

Uusi opetussuunnitelma

Luku­vuo­den 2019-2020 ai­ka­na kaik­ki opis­ke­le­vat vuo­den 2016 ope­tus­suun­ni­tel­man mu­kaan.

Uu­si­na val­ta­kun­nal­li­ses­ti sy­ven­tä­vi­nä kurs­sei­na tar­jo­taan tee­ma­o­pin­to­ja kol­men kurs­sin ver­ran. Ne yh­dis­tä­vät eri tie­teen­a­lo­ja eli eheyt­tä­vät ope­tus­ta ja edis­tä­vät opis­ke­li­jan tie­de­o­tet­ta. Kurs­sien suun­nit­te­lus­sa voi läh­tö­koh­ta­na käyt­tää aihe­ko­ko­nai­suuk­sia ja to­teu­tuk­ses­sa hyö­dyn­tää si­dos­ryh­miä. Tee­ma­kurs­se­ja ovat moni­tie­tei­nen ajat­te­lu, tut­ki­va työs­ken­te­ly tek­no­lo­gi­al­la ja osaa­mi­nen ar­jes­sa. Tee­ma­opin­nois­ta tie­do­te­taan erik­seen opis­ke­li­joi­ta en­nen kurs­sien käyn­nis­ty­mis­tä.

Uusi ope­tus­suun­ni­tel­ma si­säl­tää myös kah­dek­san so­vel­ta­vaa lu­ki­o­dip­lo­mi­kurs­sia: te­at­te­rin, me­di­an, koti­ta­lou­den, mu­sii­kin, käsi­työn, tans­sin, kuva­tai­teen ja lii­kun­nan kurs­sit. Uu­sia ovat Piek­sä­mäen lu­ki­os­sa te­at­te­rin, koti­ta­lou­den ja tans­sin lu­ki­o­dip­lo­mi­kurs­sit.

La­taa tie­dos­to tai avaa uu­des­sa ik­ku­nas­sa

Kurssivalintojen tekeminen

Lu­ki­o­tu­lok­kai­den en­sim­mäis­ten jak­so­jen kurs­si­va­lin­nat teh­dään kurs­si­tar­jot­ti­mel­le WIL­MA-oh­jel­mal­la  tou­ko­kuus­sa. Muut opis­ke­li­jat te­ke­vät koko luku­vuo­ten­sa opin­to-oh­jel­man tou­ko­kuus­sa. Va­lin­to­ja on mah­dol­li­suus tar­kis­taa en­nen kun­kin jak­son al­ka­mis­ta. WIL­MAN avoin­na ole­mi­ses­ta il­moi­te­taan erik­seen. Kurs­si­tar­jo­tin­ta päi­vi­te­tään pit­kin luku­vuot­ta, va­lin­to­jen mah­dol­li­sim­man hy­vää to­teu­tu­mis­ta var­ten. Mi­kä­li kurs­si­tar­jot­ti­mel­la on mah­dot­to­mia es­tei­tä, kan­nat­taa niis­tä käy­dä ker­to­mas­sa reh­to­ril­le, jot­ta hän voi sel­vit­tää onko on­gel­maan saa­ta­vis­sa rat­kai­sua. Opis­ke­li­ja nä­kee omal­la käyt­tä­jä­tun­nuk­sel­laan ja sala­sa­nal­laan päi­vit­täi­sen työ­jär­jes­tyk­sen­sä, va­lin­tan­sa ja arvo­sa­nan­sa eri kurs­seis­ta. Tu­to­rit opas­ta­vat uu­det op­pi­laat WIL­MAN käyt­töön. Neu­vo­ja saat opin­to-oh­jaa­jal­ta, reh­to­ril­ta ja ryh­män­oh­jaa­jil­ta.

Kurs­si­tar­jot­ti­mel­la ole­vat pa­kol­li­set kurs­sit ovat vä­ril­tään pu­nai­sia, sy­ven­tä­vät kurs­sit ovat vih­rei­tä ja kou­lu­koh­tai­set so­vel­ta­vat kurs­sit ovat si­ni­siä. En­sim­mäi­sen vuo­si­kurs­sin opis­ke­li­joil­le tar­koi­te­tun kurs­sin ly­hen­teen vii­mei­nen nu­me­ro desi­maa­li­pis­teen jäl­keen tar­koit­taa oh­jaus­ryh­mää: .1 = A, .2 = B ja .3 = C. On suo­si­tel­ta­vaa opis­kel­la kai­kil­le yh­tei­set pa­kol­li­set kurs­sit oman oh­jaus­ryh­män­sä mu­ka­na. Yk­kös­luok­ka­lai­sil­le tar­jol­la ole­vat kurs­sit on si­joi­tet­tu kurs­si­tar­jot­ti­mel­le kun­kin ri­vin al­kuun. Yleen­sä kurs­sit kan­nat­taa suo­rit­taa nu­me­ro­jär­jes­tyk­ses­sä, suo­ri­tus­jär­jes­tyk­ses­tä saa tie­toa ai­neen­o­pet­ta­jil­ta ja Wil­mas­sa nä­ky­vil­lä ole­vas­ta ope­tus­suun­ni­tel­mas­ta.

Vieraiden kielten opetus

Kie­li­oh­jel­ma pää­te­tään kun­ta­ta­sol­la. Piek­sä­mäen lu­ki­os­sa kie­li­oh­jel­maan kuu­lu­vat pe­rus­kou­lun ylä­luo­kil­ta jat­ku­va toi­nen ko­ti­mai­nen kie­li B1 ruot­si ja seu­raa­vat vie­raat kie­let: pe­rus­kou­lun ala­luo­kil­ta jat­ka­vi­na kie­li­nä A1 eng­lan­ti ja A2 sak­sa, pe­rus­kou­lun ylä­luo­kil­ta jat­ka­vi­na B2-kie­li­nä sak­sa, rans­ka ja ve­nä­jä sekä lu­ki­os­sa al­ka­vi­na B3-kie­li­nä sak­sa, rans­ka ja ve­nä­jä. Opin­to-oh­jel­maan voi­daan si­säl­lyt­tää myös mui­ta vie­rai­ta kie­liä tai nii­den joh­dan­to­kurs­se­ja mah­dol­li­suuk­sien ja re­surs­sien mu­kaan. B2- ja B3- kie­liä ope­te­taan omi­na ryh­mi­nään aina ta­lou­del­li­sen ti­lan­teen niin sal­lies­sa. Kie­li­va­lin­to­jen lop­puun vien­ti mah­dol­lis­te­taan etä-, moni­muo­to- ja vir­tu­aa­li­o­pe­tuk­sen sekä it­se­näi­sen opis­ke­lun kei­noin.

Toi­sen kou­lu­tuk­sen jär­jes­tä­jän, esim. Seu­tu­o­pis­ton tar­jo­a­maa kiel­ten ope­tus­ta voi­daan lu­ki­os­sa lu­kea kurs­si­suo­ri­tuk­sek­si. Lu­ki­on vie­ras­kie­lis­ten opis­ke­li­joi­den oman äi­din­kie­len ke­hit­ty­mi­nen py­ri­tään tur­vaa­maan. Ope­tuk­ses­sa voi­daan hyö­dyn­tää kau­pun­gin eri kou­lu­as­tei­den op­pi­lail­le tar­jot­ta­via yh­tei­siä kurs­se­ja, joi­ta opet­taa äi­din­kie­le­nään vie­ras­ta kiel­tä pu­hu­va hen­ki­lö.

Oppikirjaluettelo lukuvuodelle 2019-2020
Koulun ulkopuolella tapahtuva opetus

Eri oppi­ai­neis­sa osal­lis­tu­taan vuo­sit­tain usei­siin lu­ki­o­lai­sil­le jär­jes­tet­tä­viin kil­pai­lui­hin. Vii­me vuo­si­na täl­lai­sia kil­pai­lu­ja ovat ol­leet mm. val­ta­kun­nal­li­set kiel­ten kir­joi­tus­kil­pai­lut, Vik­su -tie­de­kil­pai­lu, Ta­lous­guru – kil­pai­lu sekä  MAOL:n ja Jy­väs­ky­län yli­o­pis­ton ma­te­maat­tis­ten ai­nei­den kil­pai­lut.

Kurs­si­si­säl­tö­jä on mah­dol­lis­ta sy­ven­tää eri­lais­ten opin­to­ret­kien ja tu­tus­tu­mis- ja vie­rai­lu­käyn­tien avul­la lähi­seu­dun yh­teis­työ­kump­pa­nei­den luok­se sekä tar­vit­ta­es­sa val­ta­kun­nal­li­ses­ti mer­kit­tä­viin koh­tei­siin. Esim. bi­o­lo­gi­an opis­ke­li­jat te­ke­vät ret­ken Kuo­pi­oon Itä-Suo­men yli­o­pis­ton lää­ke­tie­teel­li­seen tie­de­kun­taan. Kaik­ki ret­ket to­teu­te­taan kou­lu­tus­lau­ta­kun­nan hy­väk­sy­mien oh­jei­den mu­kai­ses­ti ja pää­sään­töi­ses­ti kus­tan­nuk­set ke­rä­tään opis­ke­li­joil­ta.

Kak­kos­luok­ka­lai­set te­ke­vät ke­vät­ret­ken ryh­män­oh­jaa­jien ja op­pi­lai­den yh­des­sä päät­tä­mään koh­tee­seen koti­maas­sa. Kou­lu mak­saa ret­ken lin­ja-auto­kyy­dit. Muus­ta kou­lun ulko­puo­li­ses­ta ope­tuk­ses­ta laa­di­taan eril­li­nen suun­ni­tel­ma, koti­maas­sa ta­pah­tu­vis­ta mat­kois­ta päät­tää reh­to­ri ja ulko­mail­le suun­tau­tu­vis­ta mat­kois­ta kou­lu­tus­lau­ta­kun­ta.

Luku­vuo­den 2019-2020 ai­ka­na to­teu­te­taan pro­jek­ti-/tee­ma­viik­ko min­kä ai­ka­na opis­kel­laan ope­tus­suun­ni­tel­man aihe­ko­ko­nai­suuk­sia ja/tai tee­ma­o­pin­to­ja.

Opis­ke­li­jat ja opet­ta­jat osal­lis­tu­vat kou­lu­tus­lau­ta­kun­nan hy­väk­sy­män han­ke­suun­ni­tel­man mu­kai­siin Eras­mus+ -hank­keen ta­paa­mi­siin ulko­mail­la. Ope­tus­hal­li­tus on myön­tä­nyt ra­hoi­tuk­sen kak­si­vuo­ti­sel­le ”Against On­li­ne Sla­ve­ry” -ni­mi­sel­le hank­keel­le, mis­sä Piek­sä­mäen lu­kio on koor­di­naat­to­ri­na. Han­keen myö­tä tu­le­vat liik­ku­maan sekä opet­ta­jat että opis­ke­li­jat.  Hank­kees­sa kes­ki­ty­tään vale­uu­ti­sen aika­kau­del­la ajan­koh­tai­seen me­di­a­luku­tai­toon ja läh­de­kri­tiik­kiin. Part­ne­rei­na ole­vat maat ovat: Turk­ki, Ita­lia, Liet­tua, Ro­ma­nia, Por­tu­ga­li ja Suo­mi.

Yliopistoyhteistyö

Piek­sä­mäen lu­kio on teh­nyt luku­vuo­del­le 2019-2020 yh­teis­työ­so­pi­muk­sen Itä-Suo­men yli­o­pis­ton Avoi­men yli­o­pis­ton kans­sa. Lu­ki­on opis­ke­li­jat voi­vat va­li­ta opin­to­jak­so­ja Avoi­men yli­o­pis­ton tar­jon­nas­ta. Avoi­men yli­o­pis­ton opin­not ovat osa yli­o­pis­to­tut­kin­toa joi­ta voi suo­rit­taa jo lu­kio-opis­ke­lun ai­ka­na. Opin­not ovat verk­ko-opin­to­ja tai kir­ja­tent­te­jä. Tu­tus­tu ope­tus­tar­jon­taan.

Kun olet tu­tus­tu­nut ope­tus­tar­jon­taan ja löy­tä­nyt siel­tä so­pi­van opin­to­jak­son, va­raa aika opin­to-oh­jaa­jal­le tai reh­to­ril­le ja sovi hä­nen kans­saan opin­to­jak­son si­joit­tu­mi­nen luku­jär­jes­tyk­seen. Opin­to-oh­jaa­jal­ta tai reh­to­ril­ta saat myös tar­kem­mat il­moit­tau­tu­mis­oh­jeet.

“Kurs­si­tar­jot­ti­mel­la ole­vat pa­kol­li­set kurs­sit ovat vä­ril­tään pu­nai­sia, sy­ven­tä­vät kurs­sit ovat vih­rei­tä ja kou­lu­koh­tai­set so­vel­ta­vat kurs­sit ovat si­ni­siä.”

Piek­sä­mäen lu­ki­on opin­to-opasLuku­vuo­si 2019-20201.8.2019