Työpäivät, jaksot ja viikon työjärjestys

Piek­sä­mäen lu­ki­on luku­vuo­si ja­e­taan luku­vuon­na 19-20 vii­teen jak­soon. Jo­kai­sel­la jak­sol­la on oma luku­jär­jes­tys. Yh­del­lä jak­sol­la opis­kel­laan 5-7 oppi­ai­net­ta, ku­ta­kin 5 tun­tia vii­kos­sa, si­ten että 75 mi­nuu­tin ope­tus­ker­to­ja on 3 ker­taa. Yh­den pal­kin ope­tus on ja­et­tu 2 x 90 mi­nuu­tin ja 1 x 45 mi­nuu­tin oppi­tun­neik­si. Työ­päi­vät päät­ty­vät eri ai­koi­hin: maa­nan­tai ja tors­tai klo 14.30, tiis­tai klo 15,30 sekä kes­ki­viik­ko ja per­jan­tain klo 14.45,

En­sim­mäi­sen vuo­si­kurs­sin lii­kun­ta, opin­to-oh­jaus ja tie­to­tek­niik­ka opis­kel­laan kol­mel­le jak­sol­le ha­jau­tet­tui­na. Ryh­män­oh­jauk­sel­le ei ole kiin­te­ää ai­kaa, vaan jo­kai­nen ryh­män­oh­jaa­ja so­pii ta­paa­mis­ajan opis­ke­li­joi­den kans­sa eri jak­soil­le.

Kun­kin pal­kin oppi­tun­nit si­joit­tu­vat vii­kon luku­jär­jes­tyk­seen ns. kier­to­tun­ti­kaa­vi­on mu­kai­ses­ti. Palk­kien pai­kat kier­to­tun­ti­kaa­vi­os­sa ovat pää­sään­töi­ses­ti sa­mat joka jak­sol­la. Kier­to­tun­ti­kaa­vi­oon voi kui­ten­kin tul­la muu­tok­sia eri jak­soil­le, mi­kä­li ope­tus­jär­jes­te­lyt niin edel­lyt­tä­vät. Muu­tok­set nä­ky­vät re­aa­li­ai­kai­ses­ti Wil­mas­sa ole­vas­sa opis­ke­li­jan työ­jär­jes­tyk­ses­sä. Wil­mas­ta nä­kyy päi­vän työ­jär­jes­tyk­set, koe­viik­ko­jen aika­tau­lut, kurs­si­arvo­sa­nat jne.

Päi­vän­a­vaus pi­de­tään en­sim­mäi­sen tun­nin alus­sa kun­kin opet­ta­jan joh­dol­la luo­kas­sa.
Ar­vi­oin­ti­vii­koil­la ja yo-koe­päi­vi­nä ei pi­de­tä päi­vän­a­vauk­sia. Luku­vuo­den työ- ja loma-ajat sekä ar­vi­oin­ti­vii­kot ja yli­op­pi­las­tut­kin­non koe­päi­vät on mer­kit­ty ohei­seen työ­päi­vä­tau­luk­koon.

Työ­päi­vät luku­vuon­na 2019-2020

Piek­sä­mäen lu­ki­on opin­to-opasLuku­vuo­si 2019-20201.8.2019