Laatutavoitteet ja painopistealueet

Piek­sä­mäen lu­ki­on ope­tus­jär­jes­te­lyt ovat moni­muo­toi­set ja tur­vaa­vat op­pi­lail­le mah­dol­li­suu­den suo­rit­taa lu­kio-opin­not 3 vuo­des­sa. Lu­ki­on ope­tus­suun­ni­tel­man mu­kai­set val­ta­kun­nal­li­set sy­ven­tä­vät kurs­sit py­ri­tään to­teut­ta­maan kai­kis­sa ai­neis­sa. Ope­tus­ryh­mien koot pi­de­tään sa­man ko­kois­ten lu­ki­oi­den kes­ki­mää­räi­sel­lä ta­sol­la. Luku­vuo­den 19-20 yli­op­pi­las­tut­kin­non tu­lok­sis­sa py­ri­tään py­sy­mään val­ta­kun­nan kes­ki­ar­vos­sa. Jat­ko-opin­to­kel­poi­suu­den suh­teen ta­voit­tee­na on, että 90% yli­op­pi­las­tut­kin­non suo­rit­ta­neis­ta ha­kee sa­ma­na vuon­na kou­lu­tuk­seen.

Ope­tus­suun­ni­tel­maa uu­dis­ta­maan

Luku­vuo­den ai­ka­na käyn­nis­te­tään ope­tus­suun­ni­tel­man uu­dis­ta­mi­nen Ope­tus­hal­li­tuk­sel­ta saa­dun han­ke­ra­han tur­vin. Ope­tus­suun­ni­tel­man yh­tei­siä asi­oi­ta ja toi­min­ta­kult­tuu­ria ke­hi­te­tään kol­mes­sa työ­ryh­mäs­sä joi­den ni­met ovat: Ra­ken­teet, Pe­da­go­giik­ka ja ar­vi­oin­ti sekä Si­dos­ryh­mät ja hank­keet. Ta­voit­tee­na on kah­den seu­raa­van vuo­den ai­ka­na laa­tia Piek­sä­mäen lu­ki­ol­le uusi ope­tus­suun­ni­tel­ma, toi­min­nan raa­mit ja toi­min­ta­kult­tuu­ri sekä päi­vit­tää ke­hit­tä­mis­suun­ni­tel­mat nor­mien mu­kai­sek­si yh­des­sä so­vit­ta­vien ar­vo­jen ja ta­voit­tei­den poh­jal­ta.

Ar­vi­oin­ti­viik­koa ja ar­vi­oin­ti­käy­tän­tö­jä uu­dis­ta­mal­la mah­dol­lis­te­taan pro­jek­ti-/tee­ma­viik­ko

Edel­li­sen luku­vuo­den pa­laut­teen poh­jal­ta pro­jek­ti-/tee­ma­viik­ko to­teu­te­taan myös luku­vuo­den 19-20 ai­ka­na. Tämä tar­koit­taa, että jat­ke­taan kou­lun ar­vi­oin­ti­käy­tän­tei­den ja ar­vi­oin­ti­vii­kon ke­hit­tä­mis­tä jot­ta saa­daan vuo­si­työ­jär­jes­tyk­seen ti­laa. Pro­jek­ti­vii­kol­le on va­rat­tu jak­son vii­si viik­ko 19 (4.-8.5.2020). Pro­jek­ti­vii­kon ai­ka­na avul­la sy­ven­ne­tään oppi­aine­ra­jat ylit­tä­vää yh­teis­työ­tä sekä voi­daan pe­reh­tyä uu­den­lai­seen pe­da­go­giik­kaan ja kä­si­tel­lä uu­den ope­tus­suun­ni­tel­man sekä uu­dis­tu­van lu­ki­o­lain edel­lyt­tä­miä laa­jem­pia ko­ko­nai­suuk­sia. Pro­jek­ti­vii­kon ai­ka­na on mah­dol­lis­ta teh­dä myös pe­rin­tei­set ke­vään ret­ki- ja lii­kun­ta­päi­vät.

Luku­vuo­den 19-20 ai­ka­na osal­lis­tum­me edel­leen­kin ak­tii­vi­ses­ti Iso­ver­taan toi­min­taan kurs­si­tar­jon­nan laa­jen­ta­mi­sek­si ja yk­si­löl­lis­ten opin­to­pol­ku­jen mah­dol­lis­ta­mi­sek­si. Iso­vers­taan kurs­si­tar­jon­ta pal­ve­lee myös ai­kuis­lin­jan toi­min­taa

Kan­sain­vä­lis­tä toi­min­taa – Opet­ta­jil­le täy­den­nys­kou­lu­tus­ta

Itä-Suo­men lu­ki­ois­ta maa­il­mal­le -hank­keen avul­la ke­hi­te­tään kou­lum­me kan­sain­vä­lis­tä toi­min­taa. Nest-Cent­re avus­taa han­ke­suun­ni­tel­mien te­ke­mi­ses­sä sekä ra­hoi­tus­läh­tei­den et­sin­näs­sä. Ke­vääl­lä 2019 Piek­sä­mäen lu­ki­os­sa käyn­nis­tyi kak­si­vuo­ti­nen ”Muil­le mail­le vie­ra­hil­le: Piek­sä­mäen lu­ki­on opet­ta­jat kan­sain­vä­lis­tä osaa­mis­ta ke­hit­tä­mäs­sä” -ni­mi­nen  Eras­mus+ -han­ke. Han­ke on opet­ta­jien täy­den­nys­kou­lu­tus­han­ke, jon­ka ta­voit­tee­na on ke­hit­tää opet­ta­ja­kun­nan avain­tai­to­ja, ku­ten us­kal­lus­ta ja roh­keut­ta, kie­li­tai­toa ja pro­jek­ti­o­saa­mis­ta. Li­säk­si ta­voit­tee­nam­me on juur­rut­taa kan­sain­vä­li­nen pro­jek­ti­toi­min­ta Piek­sä­mäen lu­ki­oon, jon­ka kaut­ta opis­ke­li­jam­me saa­vat val­miuk­sia toi­mia eri­lai­sis­sa ym­pä­ris­töis­sä sekä moni­kult­tuu­ri­suus­tai­to­ja.

Kak­si­vuo­ti­sen hank­keen en­sim­mäi­sen vuo­den pai­no­pis­te on kie­li­tai­don ja pro­jek­ti­o­saa­mi­sen ke­hit­tä­mi­nen. Toi­sen vuo­den ta­voit­tee­na on ke­hit­tää omaa am­ma­til­lis­ta osaa­mis­ta tuo­mal­la kan­sain­vä­lis­tä näkö­kul­maa eri oppi­ai­nei­siin sekä käyn­nis­ty­vään OPS-työ­hön.

Luku­vuo­del­le 19-20 on ha­et­tu myös opis­ke­li­joi­den liik­ku­vuu­den mah­dol­lis­ta­vaa han­ke­ra­hoi­tus­ta ”Against On­li­ne Sla­ve­ry” -ni­mi­seen hank­kee­seen, mis­tä pää­tös tu­lee ke­säl­lä 2019. Hank­kees­sa kes­ki­ty­tään ajan­koh­tai­seen me­di­a­luku­tai­toon ja läh­de­kri­tiik­kiin. Ha­ki­joi­na ole­vat maat ovat: Turk­ki, Ita­lia, Liet­tua, Ro­ma­nia, Por­tu­ga­li ja Suo­mi.

Yrit­tä­jyys­kas­va­tus­ta

Työ­e­lä­mä­yh­teyk­siä ke­hi­te­tään myös luku­vuo­den 19-20 ai­ka­na osal­lis­tu­mal­la YES Ete­lä-Sa­von koor­di­noi­maan ESR:n ra­hoit­ta­maan yrit­tä­jyys­kas­va­tus­hank­kee­seen ”Yrit­tä­jyys­kas­va­tuk­sel­la elin­voi­maa Ete­lä-Sa­voon – Me­nes­tyk­sen ti­mant­ti”.

Yh­teis­työs­sä Piek­sä­mäen Nuor­kaup­pa­ka­ma­rin ja pai­kal­lis­ten yri­tys­ten kans­sa to­teu­te­taan ”Tu­hat nuor­ta joh­ta­jaa”- kam­pan­ja. Päi­vän ai­ka­na lu­ki­on toi­sen vuo­den opis­ke­li­joil­la on mah­dol­li­suus pai­kan pääl­lä tu­tus­tua jon­kun joh­ta­jan tai esi­mie­hen työ­teh­tä­viin.

Yrit­tä­jyys­kas­va­tus tu­lee nä­ky­mään luku­vuo­den 19-20 ai­ka­na kou­lun toi­min­nas­sa mm. yrit­tä­jän päi­vä­nä 5.9. sekä eri­lai­si­na vie­rai­lui­na ja mui­na ta­pah­tu­mi­na.

Hy­vin­voin­ti ke­hit­tä­mis­koh­tee­na

Eri­tyi­se­nä ke­hit­tä­mis­koh­tee­na luku­vuo­den 19-20 ai­ka­na on opis­ke­li­joi­den ja hen­ki­lös­tön hy­vin­voin­ti. Tee­maan pa­neu­du­taan mm. XAM­Kin koor­di­noi­man ”Yhes­sä”- hank­keen kou­lu­tus­ten ja ta­pah­tu­mien myö­tä.

Piek­sä­mäen lu­ki­on opin­to-opasLuku­vuo­si 2019-20201.8.2019