Toiminta-ajatus

Piek­sä­mäen lu­kio on Piek­sä­mäen kau­pun­gin yllä­pi­tä­mä yleis­lu­kio. Aloi­tus­paik­ko­ja on 100 ja pää­sy­kri­tee­ri­nä on pe­rus­o­pe­tuk­sen luku­ai­nei­den kes­ki­arvo 7,0.

Piek­sä­mäen lu­kio on ai­kuis­tu­van nuo­ren yk­si­löl­li­nen kas­vu­paik­ka. Kou­lum­me pyr­kii kas­vat­ta­maan ak­tii­vi­sia kan­sa­lai­sia, jot­ka ovat val­mii­ta op­pi­maan uut­ta, ko­ke­vat op­pi­mi­sen iloa, ovat jous­ta­via ja val­mii­ta jat­ku­vas­ti ke­hit­tä­mään it­se­ään muut­tu­vas­sa maa­il­mas­sa. Piek­sä­mäen lu­kio on laa­ja-alai­nen yleis­lu­kio ja se tar­jo­aa seu­tu­kun­nan nuo­ril­le moni­puo­li­set val­miu­det lu­ki­on oppi­mää­rään pe­rus­tu­viin jat­ko-opin­toi­hin.

Pieksämäen lukiossa:

“Piek­sä­mäen lu­kio on ai­kuis­tu­van nuo­ren yk­si­löl­li­nen kas­vu­paik­ka.”

Piek­sä­mäen lu­ki­on opin­to-opasLuku­vuo­si 2019-20201.8.2019