The Opening Ceremony - a Trip to Cultural Heritages and different kinds of Schools

The Ope­ning Ce­re­mo­ny re­al­ly was a trip to cul­tu­ral he­ri­ta­ges and dif­fe­rent kinds of schools. We will ask, whet­her we can link all the Po­wer­Point and ot­her pre­sen­ta­ti­ons to this page. You should see all the in­te­res­ting and won­der­ful things by your own eyes!

The stu­dents of the Cour­se of Me­dia have wro­te an ar­tic­le of the ope­ning ce­re­mo­ny:

Ava­jai­set au­di­to­ri­os­sa – kult­tuu­rien kir­joa näh­tä­vä­nä

Piek­sä­mäen lu­kio on mu­ka­na kan­sain­vä­li­ses­sä Eras­mus En­joy The School -hank­kees­sa, jo­hon kuu­luu Suo­men li­säk­si vii­si muu­ta maa­ta. Maa­nan­tai­na 7. tou­ko­kuu­ta Alan­ko­mais­ta, Es­pan­jas­ta, Ita­li­as­ta, Tur­kis­ta ja Un­ka­ris­ta saa­pu­neet vie­rai­li­jat esit­te­li­vät oman maan­sa, koti­seu­tun­sa ja kou­lun­sa. Jo­kai­sen maan vie­rai­li­ja­jou­kos­sa oli muu­ta­man opis­ke­li­jan li­säk­si opet­ta­jia.

Es­pan­jas­ta saa­pu­neet vie­rai­li­jat aloit­ti­vat esit­te­ly­kier­rok­sen ker­to­mal­la oman maan­sa tai­tees­ta ja kult­tuu­ris­ta, maan­tie­tees­tä, po­li­tii­kas­ta, juh­lis­ta, tär­keim­mis­tä kau­pun­geis­ta ja ta­lou­des­ta. Hei­dän koti­kau­pun­kin­sa oli Dos Her­ma­na, jon­ka nimi suo­mek­si on kak­si sis­koa. Hei­dän kou­lus­saan, Ies Vis­ta­zu­lis­sa, on 800 opis­ke­li­jaa ja sekä pa­kol­li­sia että va­lin­nai­sia oppi­ai­nei­ta. Arvo­maa­il­mal­taan kou­lu on mo­der­ni: vie­rai­li­jat ker­toi­vat nais­ten koh­taa­man väki­val­lan vas­tai­ses­ta päi­väs­tä. Il­mais­ta kou­lu­ruo­kai­lua ei jär­jes­te­tä, mut­ta kou­lus­sa on kant­tii­ni, jos­ta opis­ke­li­jat os­ta­vat eväi­tä.

Alan­ko­maa­lai­set vie­raat kes­kit­tyi­vät esi­tyk­ses­sään maan­sa mo­ni­nai­suu­teen ja mo­der­ni­suu­teen: vä­es­tö on hy­vin he­te­ro­gee­ni­nen, sil­lä sii­hen kuu­luu mo­nia et­ni­siä ryh­miä suur­ten muut­to­liik­kei­den vuok­si. Vuon­na 2010 11,1 % alan­ko­maa­lai­sis­ta oli ulko­mail­la syn­ty­nei­tä, ker­toi­vat opis­ke­li­jat. He myös mai­nit­si­vat yh­tä­läi­syy­det Ka­na­dan ja Alan­ko­mai­den po­liit­ti­sen hal­lin­non vä­lil­lä: jo­kai­sel­la pro­vins­sil­la on oma hal­li­tus.

Ita­li­a­lai­set vie­raam­me oli­vat saa­pu­neet Si­si­li­as­ta. Ener­gis­ten opis­ke­li­joi­den esi­tyk­ses­tä nou­si esil­le eri­tyi­ses­ti mu­siik­ki: ai­van aluk­si kuul­tiin soi­tet­ta­van Ita­li­an kan­sal­lis­hym­ni, jon­ka jäl­keen siir­ryt­tiin si­si­li­a­lai­seen pe­rin­tei­seen mu­siik­kiin kan­san­tans­sei­neen. Ylei­sös­tä pyy­det­tiin kah­ta va­paa­eh­tois­ta tans­si­maan ky­sei­sen tans­sin esiin­ty­jien kans­sa. Li­säk­si esi­tyk­ses­sä kä­si­tel­tiin vie­rai­li­joi­den opin­to­ja: he tu­li­vat tie­de­pai­not­tei­ses­ta kou­lus­ta ni­mel­tään En­ri­co Fer­mi, jon­ka ope­tus­suun­ni­tel­maan kuu­luu fy­siik­kaa, ke­mi­aa, kie­liä (eri­koi­suu­te­na la­ti­naa), tie­to­kone­oh­jel­moin­tia, lii­kun­taa ja kos­mi­sen sä­tei­lyn tut­ki­mis­ta.

Un­ka­ris­ta saa­pu­nut jouk­kio oli ot­ta­nut esi­tyk­seen­sä hie­man eri­lai­sen lä­hes­ty­mis­ta­van: kaik­ki näy­tet­tiin vi­de­oil­ta. Pe­rus­ta­van­laa­tuis­ten maa­ta kos­ke­vien fak­to­jen jäl­keen näy­tet­tiin dra­ma­ti­soi­tu esit­te­ly opis­ke­li­joi­den kou­lus­ta, jon­ka oppi­mää­rään kuu­luu tu­ris­mia, ra­vit­se­mus­ta ja ta­lous­tie­det­tä. Kou­lu­e­sit­te­ly­vi­de­os­sa kak­si opis­ke­li­ja­tyt­töä esit­te­le­vät opin­ah­jo­aan ulko­a­va­ruu­des­ta saa­pu­neel­le alie­nil­le.

Tur­kis­ta saa­pu­neet vie­rai­li­jat kes­kit­tyi­vät maan­sa vä­es­tön ja yh­teis­kun­nal­li­sen ti­lan­teen kä­sit­te­lyyn. He ker­toi­vat, että Tur­kin 80 000 000 asuk­kaas­ta ar­vi­oil­ta 2-3 mil­joo­naa on syy­ri­a­lais­taus­tai­sia joh­tu­en Eu­roo­pan pa­ko­lais­krii­sis­tä. Val­tio ja kirk­ko ovat Tur­kis­sa toi­sis­taan eril­lään, ja siel­lä val­lit­see us­kon­non­va­paus. Suu­rin osa vä­es­tös­tä on sil­ti mus­li­me­ja. Vie­rai­li­jat oli­vat läh­töi­sin Ma­nav­gat-ni­mi­ses­tä kau­pun­gis­ta, An­ta­lyas­ta, jos­sa kuu­lui ole­van pal­jon roo­ma­lais­ai­kai­sia temp­pe­lei­tä – ja ap­pel­sii­ne­ja.

Esit­te­ly­kier­rok­sen lo­puk­si Piek­sä­mäen lu­ki­on tu­le­vat tu­to­rit esit­te­li­vät myös Suo­men. En­sim­mäi­sen vuo­den opis­ke­li­ja­jouk­ko oli suu­ril­ta osin vas­tuus­sa koko vie­rai­lu­vii­kon or­ga­ni­soin­nis­ta.

Tai­ka Määt­tä­nen ja Jen­na Lyy­ra,

Me­di­a­kurs­si (ÄI011)

The he­ad­mas­ter ho­ping new friends­hips to come bet­ween our stu­dents du­ring the pro­ject. Reh­to­ri Vesa Vah­ter­mo toi­vot­ti En­joy the School -pro­jek­tin yh­teis­työ­kump­pa­nit ter­ve­tul­leik­si ja toi­voi opis­ke­li­joi­den vä­lil­le syn­ty­vän py­sy­viä ys­tä­vyys­suh­tei­ta.

Es­pan­ja aloit­ti En­joy the School -vii­kon ava­jais­ten oman maan ja kou­lun esit­te­ly­o­suu­den Piek­sä­mäen lu­ki­ol­la 7.5.2018.
Kuva: Eevi Man­ni­nen, Me­di­a­kurs­si (ÄI011)

En­joy the School!Eras­mus+ 2017-201918.10.2017