Kansainvälinen viikko tulossa Pieksämäen lukioon

Piek­sä­mäen lu­ki­on opis­ke­li­jat pää­se­vät ko­kei­le­maan kan­sain­vä­lis­tä yh­teis­työ­tä tou­ko­kui­sen vii­kon omas­sa koti­lu­ki­os­saan.

Eras­mus+ 2017 – 2019 -han­ke En­joy the School kä­sit­te­lee ter­veys­tie­don alaa ta­voit­tee­naan li­sä­tä osal­lis­tu­ja­mai­den oppi­lai­tos­ten opis­ke­li­joi­den tie­tä­mys­tä lii­kun­nan ja ra­vin­non mer­ki­tyk­ses­tä ter­vey­teen ja hy­vin­voin­tiin. Pro­jek­tiin kuu­luu niin pienimuo­tois­ta tut­ki­mus­ta kuin joka­päi­väi­siin elin­tapa­va­lin­toi­hin ja nii­den ter­veys­vai­ku­tuk­siin pe­reh­ty­mis­tä­kin.

Piek­sä­mäen lu­ki­os­sa tut­ki­taan ai­het­ta op­pi­las­läh­töi­ses­ti ja te­ke­mi­sen kaut­ta lu­en­to­ja unoh­ta­mat­ta. Vii­kon ai­ka­na vie­raat tu­tus­tu­vat lu­ki­o­lais­ryh­män kans­sa Piek­sä­mäen ter­veys­lii­kun­nan ja hy­vin­voin­nin tar­jon­taan. Ret­ket luon­toon, lii­kun­ta­mah­dol­li­suuk­sien ää­reen ja mm. hy­vin­voin­ti­pal­ve­lu­y­ri­tys Kun­non­Kes­kuk­seen sekä Piek­sä­mäen kau­pun­gin nuo­ri­so­toi­men Friend Zone -ti­loi­hin te­ke­vät tu­tuk­si nuo­ren hy­vin­voin­nin eri osa-alu­ei­ta. Koon­nin kruu­naa yh­teis­kok­kaus, jos­sa osal­lis­tu­ja­mai­den nuo­ret te­ke­vät koti­maan­sa ruo­kaa.

Vie­rai­ta saa­puu Es­pan­jas­ta, Hol­lan­nis­ta, Ita­li­as­ta, Tur­kis­ta ja Un­ka­ris­ta. Yh­teen­sä kym­me­nen opet­ta­jaa ja ka­si­kym­men­tä opis­ke­li­jaa työs­ken­te­lee kans­sam­me vii­kon Piek­sä­mäen lu­ki­os­sa. Opis­ke­li­jat ma­joit­tu­vat lu­ki­o­lais­tem­me ko­tei­hin, vas­ta­vuo­roi­ses­ti omat opis­ke­li­jam­me pää­se­vät vie­rai­luil­le mui­hin mai­hin.

Täs­sä jul­kai­sus­sa jouk­ko Piek­sä­mäen lu­ki­on Me­di­a­kurs­sin (ÄI011, äi­din­kie­li) opis­ke­li­joi­ta kir­joit­taa jut­tu­ja niin suo­mek­si kuin eng­lan­nik­si­kin En­joy the School -pro­jek­ti­vii­kon ta­pah­tu­mis­ta. Iloi­taan siis kou­lus­ta – Piek­sä­mäen lu­ki­os­ta!

En­joy the School!Eras­mus+ 2017-201918.10.2017