Hankkeen tapahtumia ja kuvia

Täs­sä ar­tik­ke­lis­sa ker­ro­taan hank­keen ete­ne­mi­ses­tä ja ak­ti­vi­tee­teis­ta. Jul­kai­suun tu­lee ku­via, ko­ke­muk­sia ja ker­to­muk­sia mat­kan var­rel­ta.

Opet­ta­jat ko­koon­tui­vat Piek­sä­mä­el­lä 10.-14.9. jol­loin tar­ken­net­tiin pro­jek­tin aika­tau­lua ja suun­ni­tel­tiin seu­raa­vaa opis­ke­li­joi­den ta­paa­mis­ta mikä on mar­ras­kuus­sa 2018 Ita­li­as­sa.

Osal­lis­tu­ja­mai­den lip­pu­as­kar­te­lua.

En­joy the school-ryh­mä.

En­joy the School!Eras­mus+ 2017-201918.10.2017