Hankkeen tiivistelmä

En­joy the School – Eras­mus+ -hank­keen ai­ka­na li­sä­tään tie­toa ter­veel­li­ses­tä ra­vin­nos­ta, lii­kun­nas­ta ja elä­män­ta­vois­ta sekä ke­hi­te­tään kan­sain­vä­li­ses­sä yh­teis­työs­sä kei­no­ja vah­vis­taa nuor­ten itse­tun­toa.

Hank­kees­sa on mu­ka­na 6 maa­ta: Hol­lan­ti, Es­pan­ja, Un­ka­ri, Turk­ki, Ita­lia ja Suo­mi. Han­ke al­kaa 01.09.2017 ja kes­to on kak­si vuot­ta.

Piek­sä­mäen lu­ki­os­sa han­ket­ta koor­di­noi lii­kun­nan ja ter­veys­tie­don opet­ta­ja Pir­jo Ruot­sa­lai­nen.

KA219_En­joyT­heSc­hool_fi­nal_tii­vis­tel­mä

En­joy the School!Eras­mus+ 2017-201918.10.2017